De Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Wat is het recept van Coca-Cola voor die populaire bruine frisdrank? Hoe maakt KFC zijn krokante deeg om dat malse stukje kip? Hoe werken de algoritmes van Google? Dit zijn allemaal vragen waar we waarschijnlijk nooit antwoord op zullen krijgen, tenzij we een ‘insider’ worden in deze ondernemingen.

Veel bedrijven doen al hun uiterste best om hun bedrijfsgeheimen te beschermen, maar sinds 23 oktober 2018 is dit soort informatie ook wettelijk beschermd door de inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (‘Wbb’).

De Wbb is de implementatie van de Europese richtlijn bedrijfsgeheimen uit 2016. Deze richtlijn heeft tot doel de regels inzake bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie in de EU lidstaten te harmoniseren. Sinds de Wbb hebben houders van bedrijfsgeheimen diverse mogelijkheden om maatregelen te treffen tegen het door derden onrechtmatig openbaar maken, verkrijgen of gebruiken van bedrijfsgeheimen. Vóór de inwerkingtreding van de Wbb waren deze mogelijkheden er niet en was er geen specifieke regelgeving die de bescherming van bedrijfsgeheimen garandeerde.

Op grond van de Wbb wordt onder een ‘bedrijfsgeheim’ verstaan informatie die:

  • geheim is; en
  • handelswaarde heeft omdat zij geheim is; en
  • door de houder van het bedrijfsgeheim is onderworpen aan redelijke maatregelen om deze informatie te beschermen.

Voldoet het bedrijfsgeheim aan deze voorwaarden, dan is het in beginsel beschermd tegen het door derden zonder toestemming gebruiken, verkrijgen of openbaar maken van het bedrijfsgeheim. Een uitzondering hierop is ‘reverse engineering’. Indien iemand het bedrijfsgeheim op deze manier ontdekt, kan het bedrijfsgeheim niet in stand worden gehouden.

De Wbb brengt een aantal voordelen voor de bescherming van informatie en knowhow met zich mee, waarvan vooral startups en het MKB profiteren. Neem bijvoorbeeld informatie welke niet in aanmerking komt voor bescherming onder het merk-, octrooi- of auteursrecht, deze informatie kan nu door middel van de Wbb wel worden beschermd. Een ander voordeel is dat de Wbb geen publicatieplicht kent, zoals bij het octrooirecht wel het geval is. Daarnaast zijn bedrijfsgeheimen niet onderworpen aan verplichte kosten of een bepaalde beschermingstermijn.

In het Wetboek van Rechtsvordering zijn sinds de Wbb bepalingen opgenomen op grond waarvan de houder van een bedrijfsgeheim een verzoek kan indienen tot geheimhouding van zijn bedrijfsgeheim. Indien de rechter dit verzoek honoreert, mag niemand die deel uitmaakt van de betreffende rechtszaak het bedrijfsgeheim openbaar maken of gebruiken. Het bedrijfsgeheim blijft in een dergelijk geval dus vertrouwelijk.

De wet is een goede aanvulling op de gangbare praktijk om geheimhoudingsovereenkomsten te tekenen, maar kan haar uiteraard niet vervangen. Het is altijd goed om expliciet met uw wederpartij overeen te komen dat u verwacht dat uw vertrouwelijke informatie niet op straat komt te liggen en dat zij uw producten niet zullen “reverse engineeren”.

Heeft u uw eigen Coca-Cola recept en wilt u dat geheimhouden? Wij helpen u graag met het nemen van de juiste maatregelen.